Obchodní podmínky

 
I.            Termíny

Prodávající / společnost Magistra, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 3, Praha 2, 120 00, IČ: 248 01 011, DIČ: CZ 248 01 011, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16894 je provozovatelem lékárny s internetovým obchodem, jejíž kontaktní údaje jsou:

Magistra lékárna Hostivař
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10
IČ: 248 01 011,
vedoucí lékárník: PharmDr. Eva Bah
tel: 774 766 814, email: info@magistra.cz
bankovní spojení: 1387880317 / 2700

Internetový obchod / internetový obchod umístěný na internetové adrese www.magistra.cz

Magistra lékárna / Kamenná lékárna jejímž provozovatelem je prodávající nebo lékárny, které jsou členy Sdružení nezávislých lékáren Magistra (aktuální seznam na www.magistra.cz)

Kupující / fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (spotřebitel)

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednávka - Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě prodávajícího

Léčiva - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o ochraně spotřebitele - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Odběrné místo Magistra - Magistra lékárna U polikliniky Čsl. exilu 30, Praha 4, 14300 nebo jiná Magistra lékárna zvolená kupujícím na území České republiky

 
II.            Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele a upravují smluvní práva a povinnosti smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Prodávající je oprávněn znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

III.            Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej léčivých přípravků specifikovaných v ust. § 2 odst. 1 a § 25, odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (dále jen „zákon o léčivech“), tj. volně prodejných léků, dále zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetiky (dále souhrnně jen „zboží“). Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje přehled zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

  • název zboží

  • fotografie zboží

  • specifikace zboží dle jeho povahy

  • fotografie zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, u léčivých přípravků je rozhodující text, který je uveden v příbalovém letáku

  • cena zboží - ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“)

  • povinné informace dle zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o léčiva

Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.

Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě Magistra a v případě dopravy zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě uvedené v internetovém obchodě v sekci „Doprava a platba“

Důležité vědět ...

Seznam nabízeného zboží a jeho ceny v internetovém obchodě se může lišit od zboží a cen nabízených v Magistra lékárně.

Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží nabízeného v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

IV.            Věrnostní program

V rámci uzavírání kupní smlouvy má kupující možnost se zaregistrovat do věrnostního programu „Magistra Program více výhod“, jehož provozovatelem je prodávající a jehož podmínky jsou dostupné na www.magistra.cz

 

V.             Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a kliknutím na tlačítko ,,Odeslat objednávku“.

Než kupující závazně potvrdí (odešle) objednávku, má kupující právo měnit všechny údaje, které do objednávky vložil, včetně požadovaného plnění, volby způsobu dopravy a způsobu úhrady.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje nebo ji odmítne požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce, příp. v uživatelském účtu účastníka věrnostního programu „Magistra Program více výhod“,  a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

Před uhrazením kupní ceny má kupující právo stornovat objednávku, a to, buď emailem, nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob, zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

Důležité vědět ...

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

 Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil tyto VOP, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

Prodávající má povinnost o zrušení objednávky kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit emailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. 

 

VI.            Platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího uvedené v rámci objednávkového formuláře tam, kde prodávající umožňuje osobní odběr zboží;

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající sdělí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)

c) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

d) bezhotovostně platební kartou online;

e) v hotovosti dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím oprávněného přepravce.

f) slevovou poukázkou / dárkovým certifikátem. V případě, že nominální hodnota voucheru je vyšší, než cena objednaného zboží není zbytek hodnoty voucheru refundován.

Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou součást VOP.

Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících nákladů:

a) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,

b) u zboží dodaného do odběrného místa Magistra převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,

c) u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. IV odst. 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. V případě platby bezhotovostním převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. Faktura je zákazníkovi zaslána elektronicky na email, nejpozději do 1 dne po převzetí zboží.

V případě platby předem je součástí faktury také účtenka vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb a dalšími příslušnými předpisy. Při platbě v rámci odběrného místa Magistra, je účtenka vystavena na lékárně a předána kupujícímu při převzetí.

 

VII.            Dodání

Doprava a poštovné se řídí podmínkami uvedenými v sekci Doprava a platba, které jsou uvedeny zde.

Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě Magistra vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě Magistra k dispozici k vyzvednutí po dobu 5 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zboží. Nebude-li v této době objednané zboží kupujícím vyzvednuto, považuje se objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

Léčivé přípravky budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

a) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky; nebo

b) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí zboží. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím (např. opakované dodání, jiný způsob doručení než byl uveden v objednávce, uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce), nese kupující.

Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (nikoliv odběrné místo Magistra), je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě Magistra ve lhůtě k tomu určené.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 

VIII.            Odstoupení

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že na základě kupní smlouvy je dodáváno několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, platí lhůta na vrácení 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na adrese lékárny, která zboží expedovala – tj. na adrese Magistra lékárna U polikliniky, Čsl. exilu 30, Praha 4, 14300 nebo na emailové adrese info@magistra.cz.

V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

Důležité vědět ...

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží vrátit prodávajícímu na adresu Magistra lékárna Hostivar,
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10. Jiné Magistra lékárny zboží vrácené na základě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku nepřijímají.

Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus, je kupující povinen zboží prodávajícímu vrátit v Magistra lékárně, v níž provedl odběr zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

Ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty zboží, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle těchto VOP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě, že cena byla zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, platební metodou Edenred či platební metodou Benefit Plus, vrátí tedy prodávající kupujícímu odpovídající počet příslušných platebních poukázek či ve spolupráci s provozovatelem příslušné platební metody zajistí navrácení peněžních prostředků, ledaže se smluvní strany v daném případě dohodnou jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

a) na základě které prodávající kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo

b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány reklamní předměty, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku VOP, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté reklamní předměty, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

IX.            Informační služba, hlášení nežádoucích účinků

Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu. Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.magistra.cz/kontakty. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

PharmDr. Eliška Vencovská
tel. číslo: 736 755 255
email: info@magistra.cz
X.            Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na stránkách www.magistra.cz.

V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li kupující vady zboží, uplatní tyto bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího jedním z následujících způsobů:

a) elektronicky na e-mail info@magistra.cz

b) telefonicky na +420 253 253 213 (Po-Pá od 9:00 do 16:00)

c) písemně dopisem zaslaným na adresu Magistra lékárna Hostivař

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

d) osobně na odběrném místě Magistra.

Kupující uvede při uplatnění práva z vadného plnění své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v takovém stavu, v jakém ho obdržel.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, tj. že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

XI.            Kontrolní orgány

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího, pokud jde o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, je:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Tel: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www: http://www.sukl.cz

Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

Dalšími kontrolními orgány jsou:

příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

XXI.            Závěrečná ustanovení

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, a zákonem o ochraně spotřebitele.

Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy eshop@magistra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (dále ČOI). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím z kupní smlouvy lze řešit mimosoudním způsobem, pokud se nejedná o výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Další informace o náležitostech návrhu na zahájení sporu a způsobu jeho vedení jsou uvedeny v ust. § 20d až 20h zákona o ochraně spotřebitele.

Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů v internetovém obchodu Magistra, který je dostupný na stránkách www.magistra.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto VOP.

Tyto VOP jsou účinné od 30. 8. 2020.

 

Zásady ochrany osobních údajů
PŘEDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Magistra a.s. se sídlem Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 248 01 011 používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti Magistra (dále „Magistra“) předávány používáním této webové stránky. Magistra se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů.
 
Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Magistra je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 30.8.2020
 
Správcem údajů je společnost Magistra a.s. se sídlem Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 248 01 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16894 a dále v případě věrnostního programu „Magistra program více výhod“ provozovatel lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny, kterou si vyberete jakožto „domovskou lékárnu“ v souladu s Všeobecnými podmínkami věrnostního programu „Magistra program více výhod“.
 
Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („Nařízení GDPR“).
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.magistra.cz (dále jen „Webové stránky”)
Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:
Jméno/Příjmení
Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
Emailová adresa
Telefonní číslo
Další informace týkající se Vaší identifikace
Historii Vašich objednávek
Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)
 
Informace o Vašich návštěvách Webových stránek, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili, pro statistiku přístupů:

Cookies
Vaše IP adresy nemonitorujeme a neshromažďujeme.
 
Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace Vaší objednávky zboží.
Poskytování výhod v rámci věrnostního programu „Magistra Program více výhod“; 

Vaše údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing.

Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro účely zpracování transakce, zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).

Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Přímý Marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v souladu s recitálem č. 47 Nařízení GDPR a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to buď na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu, který jste nám udělili
 
Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat

Při platbě kartou jsou Vaše osobní údaje sdíleny s vydavatelem platební karty (v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa) za účelem aplikace možné výjimky TRA, která umožní jednodušší nákupní proces. Dále jsou Vaše osobní údaje předány ke zpracování poskytovateli platebních služeb z důvodu zúčtování plateb a splnění zákonných požadavků, jako je například identifikace platební transakce v souladu se směrnicí EU o platebních službách PSD2 a zákonem o praní špinavých peněz.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.
 
Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto Webové stránky poskytujeme „tak, jak jsou“. Užívání těchto Webových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné webové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na těchto Webových stránkách je na Vaše vlastní riziko.
Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

přesnost, ani úplnost materiálu zveřejněného na Webových stránkách;

dostupnost Webových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;

kompatibilitu Webových stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem; to, že Webové stránky nejsou infikovány virem.

 
Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.
 
Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.
 
Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.
 
Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:  

a) Právu přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu.

b) Právu na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

c) Právu na výmaz (tzv. "právem být zapomenut")

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

d) Právu na omezení zpracování svých osobních údajů

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

e) Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

f) Právu na přenositelnost údajů

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

g) Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. Souhlas můžete odvolat na info@magistra.cz nebo písmeně na adrese Magistra, a. s., Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

h) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

ch) Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz