Pravidla a podmínky věrnostního programu

 (dále jen „Podmínky“)

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1. Magistra Věrnostní program „Magistra Program více výhod“ provozuje společnost MAGISTRA a.s., IČO: 24801011, se sídlem Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 319/3, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „Magistra“).

1.2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z členství v Magistra věrnostním programu „Magistra Program více výhod“ (dále jen „Magistra Program více výhod“), v rámci něhož je účastníkům vydávána věrnostní karta „Karta Více výhod“, a to ve fyzické či digitální formě (dále společně „Karta Více výhod“), provozovaného v lékárnách ze sítě Magistra lékárny, jejichž seznam je zveřejněn na internetové adrese: www.magistra.cz (dále jen „Magistra lékárny“) a na zásilkovém obchodě (e-shopu) www.magistra.cz.

Článek 2: Vznik členství

2.1. Účastníkem Magistra Programu více výhod může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 - ti let jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel) která:

a) řádně vyplní registrační formulář alespoň v rozsahu povinných osobních údajů a udělí souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a s těmito Podmínkami tím, že na registrační formulář připojí svůj vlastnoruční podpis, a odevzdá jej v Magistra lékárně, na které jí byl registrační formulář vydán. Získal-li spotřebitel registrační formulář jinak, odevzdá jej v Magistra lékárně dle svého výběru. Fyzická Karta Více výhod je předána v Magistra lékárně po odevzdání registračního formuláře (dále jen „domovská lékárna“)

nebo

b) vyjádří zájem o členství v Magistra Programu více výhod tím, že v jakékoliv Magistra lékárně sdělí svůj emailový a telefonní kontakt za účelem registrace. Následně je jí zaslán na její e-mailovou adresu odkaz na registrační formulář, v němž vyplní chybějící údaje a odešle prostřednictvím tlačítka Pokračovat společnosti Magistra. Udělený souhlas je považován za podepsaný po úspěšném odeslání doplněného registračního formuláře. Fyzickou kartu Více výhod obdrží přímo v lékárně při sdělení svého emailového a telefonního kontaktu.  

nebo

c) řádně alespoň v rozsahu povinných osobních údajů vyplní online registrační formulář na adrese www.magistra.cz, jehož součástí je i souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a těmito Podmínkami a odešle prostřednictvím tlačítka Pokračovat společnosti Magistra. V případě úspěšného odeslání online registračního formuláře bude zájemci odeslán na emailovou adresu, kterou vyplnil v online registračním formuláři potvrzovací odkaz. Registraci je pak třeba ještě v celém rozsahu dokončit pomocí tohoto odkazu, který je třeba aktivně potvrdit prokliknutím, a tím je registrační formulář považován za podepsaný. Na základě provedené registrace bude zájemci přidělena digitální Karta Více výhod.

2.2. Členství v Magistra Programu více výhod vzniká zájemci (dále již „účastník“) okamžikem převzetí fyzické věrnostní karty „Karta Více výhod“ účastníkem na domovské lékárně nebo přidělením digitální Karty Více výhod zaslané na e-mailovou adresu účastníka. (dále jen „registrace“).

2.3. Bezprostředně po registraci může být účastník prostřednictvím poskytnutého emailu nebo telefonu společností Magistra vyzván, aby potvrdil uvedené kontaktní údaje a v případě zájmu doplnil i další nepovinné údaje uvedené na registračním formuláři, které neposkytl.
2.4. Společnost Magistra si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o registraci zájemců do Magistra Programu více výhod, jakož i jakýchkoli změnách registrace účastníků. Společnost Magistra je zejména oprávněna zamítnout žádost zájemce o účast v Magistra Programu více výhod, jakož i ukončit již vzniklé členství účastníka, popřípadě zamítnout žádost o změnu registrace, zejména v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním či změnovém formuláři anebo při podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zájemce/účastníka. V případě sporů týkajících se vzniku a existence členství v Magistra Programu více výhod rozhoduje s konečnou platností společnost Magistra.

2.5. Každá osoba může být registrována, tj. stát se účastníkem Magistra Programu více výhod pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství v Magistra Programu více výhod není právní nárok.

2.6. Účast v Magistra Programu více výhod je dobrovolná.

2.7. Na základě registrace společnost Magistra zřídí účastníku online uživatelský účet. Přístup do svého uživatelského účtu získá účastník na adrese www.magistra.cz po zadání jeho emailu či čísla jeho Karty Více výhod a jím zvoleného hesla. Volbu hesla účastník provede v rámci prvého přihlášení do uživatelského účtu. Přístup do uživatelského účtu může podléhat dalšímu ověření ze strany společnosti Magistra. Účastník je oprávněn kdykoli po dobu členství v Magistra Programu více výhod své přístupové heslo do uživatelského účtu změnit. Uživatelský účet účastníka obsahuje přehled výhod a služeb poskytovaných účastníku Magistra Programu více výhod (tj. přehled aktuálních nabídek a cenových akcí pro držitele fyzické či digitální Karty více výhod, přehled osobních slevových kupónů účastníka, atd.), přehled jeho nákupní historie a dále v rámci uživatelského účtu může účastník provádět změnu vybraných údajů.

Článek 3: Členství v Magistra Programu více výhod

Obecná část

3.1. Účastník Magistra Programu více výhod potvrzuje, že se seznámil s jeho Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.

3.2. Účastník se zavazuje každou změnu jeho údajů, které poskytl v rámci registračního formuláře, jakož i následně v průběhu účasti ve věrnostním programu, oznámit společnosti Magistra bez zbytečného odkladu přímo na domovské lékárně vyplněním a odevzdáním změnového formuláře (poskytován na každé z Magistra lékáren), případně úpravou vybraných údajů na svém uživatelském účtu na www.magistra.cz. Společnost Magistra nenese jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou účastníku z důvodu chyb, popřípadě poskytnutí neúplných údajů ze strany účastníka.

3.3. Fyzická či digitální Karta Více výhod slouží k identifikaci účastníka a ten je povinen se jí prokázat při chce-li využít výhody plynoucí z účasti v Magistra Programu více výhod.

3.4. Fyzická Karta Více výhod zůstává ve vlastnictví společnosti Magistra. Jakákoli odpovědnost společnosti Magistra za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou digitální Karty více výhod je vyloučena.

3.5. Karta Více výhod je přenosná, může je tedy použít i jiná osoba odlišná od účastníka, které ji účastník poskytl.

3.6. Ztrátu, zničení či odcizení fyzické Karty více výhod je účastník povinen ihned oznámit společnosti Magistra na domovské lékárně. Nová fyzická Karta Více výhod je účastníku vydána na jeho žádost v domovské lékárně zpravidla do 2 pracovních dnů, nejpozději do týdne ode dne podání žádosti.

Článek 4: Členství v Magistra Programu více výhod

Zvláštní část

4.1. Jaké výhody přináší Karta Více výhod jejímu držiteli:

4.1.1. Držitel Karty Více výhod má nárok na zvýhodněnou cenu vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v Magistra lékárnách nebo na zásilkovém obchodě přístupném na  www.magistra.cz. Aktuální informace o zvýhodněných cenách jsou dostupné na www.magistra.cz.

4.1.2. Držitel Karty Více výhod má nárok na nákup v marketingových akcích, např. 1+1 u vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v Magistra lékárnách nebo na www.magistra.cz. Aktuální informace o zvýhodněných cenách jsou dostupné na www.magistra.cz.

4.1.3. Držiteli Karty Více výhod mohou být nabídnuty slevové kupony na nákup či na vybrané volně prodejné přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží. Tyto kupony obsahují marketingové nabídky s omezenou časovou platností v Magistra lékárnách nebo na portálu www.magistra.cz. Aktuální informace o zvýhodněných cenách jsou dostupné na www.magistra.cz. Kupony jsou distribuovány elektronicky, formou SMS nebo poštovní zásilkou. Slevu uvedenou na slevovém kuponu nelze vyplatit v hotovosti.

4.1.4. Držiteli Karty Více výhod je dále poskytován společností Magistra informační servis o aktuálních marketingových akcích Magistra lékáren, společnosti Magistra, popřípadě jejích smluvních partnerů a informační servis v oblasti zdravotní péče. Tyto služby jsou poskytovány formou zasílání sdělení prostřednictvím emailu, SMS, či poštovní zásilky. Účastník bere na vědomí, že podmínkou zasílání sdělení ve formě emailu SMS je platný souhlas účastníka se zasíláním obchodních sdělení.

4.1.5. Společnost Magistra je oprávněna nad rámec slev a výhod uvedených v tomto článku Podmínek poskytnout účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách www.magistra.cz. V případě, že akce bude místně omezena pouze na vybrané Magistra lékárny či pouze e-shop na www.magistra.cz, budou pravidla akce dostupná taktéž v dotčených Magistra lékárnách či na www.magistra.cz.

4.1.6. Držitel Karty Více výhod má možnost rovněž využít mobilní aplikaci „Moje Magistra“ pro mobilní telefony, kterou Magistra provozuje („Aplikace“). Některé funkce Aplikace mohou být dostupné pouze držiteli Karty Více výhod. Podmínky užívání Aplikace jsou dostupné na www.magistra.cz či přímo v aplikaci.

4.1.7. Držitel digitální Karty Více výhod může vyjádřit zájem o „aktivaci“ Karty Více výhod v jím vybrané lékárně Magistra, kde mu je následně na základě jeho žádosti vydána fyzická Karta Více výhod.

4.1.8.   V případě, že domovská lékárna poskytuje specifické výhody nad rámec výhod poskytovaných pro držitele Karty více výhod, tyto výhody může držitel digitální Karty Více výhod využít, pouze pokud provedl aktivaci Karty více výhod výše uvedeným způsobem pro příslušnou domovskou lékárnu. Držitel digitální Karty Více výhod, který aktivaci neprovede, nemůže využít tyto výhody.

4.1.9. Držitel fyzické Karty Více výhod může využít všech výhod Magistra Programu více výhod na e-shopu www.magistra.cz.

Článek 5: Zpracování osobních údajů účastníků

5.1. Při registraci uděluje účastník společnosti Magistra a provozovateli jím vybrané domovské lékárny (v případě aktivace Karty Více výhod) souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem jeho účasti v Magistra Programu více výhod a dále za účelem nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Při registraci rovněž uděluje účastník výslovně svůj souhlas, aby společnost Magistra a provozovatel jím vybrané domovské lékárny (v případě aktivace Karty Více výhod) v rámci údajů týkajících se nákupní historie zpracovávali taktéž zvláštní kategorii údajů vypovídajících o zdravotním stavu účastníka.

Při zpracování osobních údajů účastníka je společnost Magistra, stejně jako provozovatel jím vybrané domovské lékárny (v případě aktivace Karty Více výhod) v postavení správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů jakož i v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR).

5.2. Pro účely členství v Magistra Programu více výhod spojeném s vydáním fyzické Karty Více výhod, jehož výhody lze čerpat v kamenné Magistra lékárně (či při aktivaci karty Více výhod), je účastník povinen poskytnout jeho údaje alespoň v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, číslo pojištěnce, emailová adresa, telefonní číslo.

5.3 Pro účely členství v Magistra Programu více výhod spojeném s vydáním digitální Karty Více výhod, jehož výhody lze čerpat na portálu www.magistra.cz, je účastník povinen poskytnout jeho údaje alespoň v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, adresa, pohlaví, datum narození.

Na vůli účastníka je poskytnutí i dalších údajů uvedených v registračním formuláři (dále jen „dobrovolné údaje“). Poskytnutí povinných osobních údajů a dále údajů dle odst. níže je podmínkou účasti v Magistra Programu více výhod.

5.4. Se souhlasem účastníka společnost Magistra k výše uvedeným údajům přiřazuje i další osobní údaje účastníka včetně citlivých, které Magistra lékárny či společnost Magistra shromáždila či shromáždí při prodeji zboží účastníkovi (nákupní historie). Osobní údaje (včetně údajů vypovídajících o zdravotním stavu) poskytnuté v rámci rezervace léků a léčivých přípravků na předpis od lékaře, příp. rezervace volně prodejného zboží se považují za osobní údaje týkající se nákupní historie. Osobní údaje dle tohoto odstavce spolu s povinnými údaji a dobrovolnými údaji dále společně jen „osobní údaje“.

5.5. Společnost Magistra je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů účastníka třetí osobu jakožto zpracovatele.

5.6. Společnost Magistra se zavazuje k provedení všech potřebných, rozumných, technických a bezpečnostních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.
5.7. Účastník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
5.8. Osobní údaje jsou společností Magistra uchovávány pro účely uvedené v odst. 5.1. tohoto článku po dobu trvání členství účastníka v Magistra Programu více výhod.
5.9. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci společnosti Magistra a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. V rámci automatizovaného zpracování bude docházet i k profilování, spočívajícím v analytickém vyhodnocováním zdravotních potřeb účastníka a k vyhodnocování vzájemných interakcí užívaných léčiv.

5.10. Poskytnutí osobních údajů účastníkem je dobrovolné. Dle nařízení GDPR má účastník tato práva:

a) Právo přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis.

Jedná se o výpis údajů, které společnost Magistra o účastníku vede, tzv. právo na přístup. Výpis je proveden ve formátu podle možností společnosti Magistra. Nelze požadovat výpis ve formátu požadovaném účastníkem.

b) Právo na opravu osobních údajů.

Pokud účastník zjistí, že jsou o něm vedeny nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, lze požádat o jejich opravu nebo doplnění.

c) Právo na výmaz (tzv. "právo být zapomenut").

Výmaz je nutné provést v případech, kdy jsou osobní údaje uložené po stanovené době uložení nebo není platný právní titul pro zpracování. Výmaz nelze provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

d) Právu na omezení zpracování svých osobních údajů.

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

e) Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka.

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

f) Právo na přenositelnost údajů

Výpis v přenositelném formátu lze požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Lze požadovat vypsání pouze těch údajů, které byly předány společnosti Magistra a které vede společnost Magistra v elektronické podobě a nelze požadovat specifický formát.

g) Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Účastník je oprávněn souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to i jen zčásti odvolat emailem na info@magistra.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, stejně jako jeho zúžení pod rozsah tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie účastníka je důvodem zániku členství v Magistra Programu více výhod. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je účastník oprávněn bezplatně odvolat v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

h) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Společnost Magistra neprovádí žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

ch) Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

V případě, že má účastník zájem na uplatnění svých práv ohledně zpracování osobních údajů, může se obrátit na pověřence osobních údajů na: dpo@magistra.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti Magistra.

Článek 6: Zánik členství

6.1. Členství účastníka v Magistra Programu více výhod zaniká:
6.1.1. na základě žádosti účastníka o ukončení členství doručené osobně na kterékoli Magistra lékárně, dále dopisem na adresu sídla společnosti Magistra. Členství zaniká ke dni doručení takové žádosti.

6.1.2. odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníkem v Magistra lékárnách či na portálu www.magistra.cz, popřípadě jeho zúžení tak, že nebude zahrnovat povinné údaje a údaje týkající se nákupní historie dle článku 5 odst. 5.2. těchto Podmínek,

6.1.3. na žádost účastníka v souladu s článkem 7 odst. 7.1. těchto Podmínek

6.1.4. smrtí účastníka.

6.2. Společnost Magistra je dále oprávněna ukončit členství kteréhokoli účastníka v Magistra Programu více výhod i bez udání důvodu, zejména však:

6.2.1. pokud Karta Více výhod nebyla účastníkem použita déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

6.2.2. zneužije-li účastník Kartu Více výhod, popřípadě jakoukoli z výhod plynoucích ze členství v Magistra Programu více výhod,.

6.2.3. zjistí-li, že účastník poskytl při registraci, jakož i za doby trvání členství nesprávně či nepravdivě své osobní údaje.

6.2.4. zjistí-li, že totožný účastník se registroval opakovaně. V tomto případě je společnost Magistra oprávněna ponechat jakoukoli z registrací v platnosti, popřípadě žádnou, nebo

6.2.5. poruší-li účastník některou z povinností vyplývající z těchto Podmínek.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1. Společnost Magistra si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky změnit. Veškeré změny či doplnění těchto Podmínek se zveřejňují na internetové stránce www.magistra.cz, a to nejméně 1 měsíc před nabytím jejich účinnosti. Účastník je oprávněn v této lhůtě své členství v Magistra Programu více výhod ukončit s účinností ke dni doručení oznámení, nesouhlasí-li se změnami Podmínek. Pokud tak účastník neučiní, má se za to, že se změnami či doplněním Podmínek souhlasí.

7.2. Aktuální Podmínky jsou dostupné na adrese: www.magistra.cz.

7.3. Společnost Magistra může kdykoli Magistra Program více výhod i bez udání důvodu ukončit.
7.4. Účastník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, jsou k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

7.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 9. 2020 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky věrnostního programu Magistra Program více výhod.