Rezervační podmínky

 

1. Tyto rezervační podmínky vydala společnost Magistra, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 3, Praha 2, 120 00, IČ: 24801011, DIČ: CZ 24801011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16894 (dále jen „provozovatel“), která je provozovatelem webové stránky www.magistra.cz, kde je umístěn rezervační systém, který umožňuje rezervaci zboží a jeho následný osobní odběr spotřebitelem ve vybrané lékárně Magistra (dále jen „lékárna Magistra“), jejichž seznam je dostupný na www.magistra.cz.

2. Definice vybraných pojmů:

Spotřebitel - fyzická osoba, která si rezervuje zboží u provozovatele a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva - Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zboží - zboží určené k rezervaci v rámci Rezervačního systému, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Zákon o léčivech - Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatel vydává tyto rezervační podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při rezervaci zboží prostřednictvím rezervačního systému. Tyto rezervační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.magistra.cz. Využitím služby rezervace zboží souhlasí zákazník s těmito rezervačními podmínkami.

2. Pokud zákazník provede rezervaci zboží, nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy distančním či jiným způsobem. Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a lékárnou Magistra okamžikem, kdy zákazník rezervované zboží zaplatí a převezme v lékárně Magistra, kterou si v rámci rezervace vybral.

3. Zákazníkem může být fyzická či právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Další prodej Léčiv je zakázán.

4. Provozovatel je mimo jiné provozovatelem lékáren a je mimo jiné oprávněn k prodeji Léčiv (včetně jeho rezervace).

5. Za účelem provedení rezervace zpracovává provozovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro provedení rezervace (osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně rezervovaného zboží). Zákazník uvedené osobní údaje poskytuje během rezervace nebo jsou získány z již dříve založeného zákaznického účtu zákazníka v internetovém obchodu www.magistra.cz, pokud se zákazník při rezervaci ke svému zákaznickému účtu přihlásí. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

II. Předmět rezervace

1. Prostřednictvím rezervačního systému není možné zarezervovat léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky, léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením ani individuálně připravované léčivé přípravky (např. v lékárně připravované masti). Rezervovat lze pouze ty přípravky, které jsou označeny „K rezervaci“.

2. Zákazník bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

3. U každého jednotlivého zboží určeného k rezervaci jsou vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty, za kterou při vyzvednutí v lékárně rezervované zboží nakoupí. Dále jsou u jednotlivého zboží uvedeny zejména, nikoliv však výlučně, následující údaje: specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie), povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva.

4. Veškeré změny zboží, které je možno rezervovat, a změny jeho cen jsou vyhrazeny. Nabídka zboží na www.magistra.cz (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí), které je možno rezervovat, platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti provozovatele plnit, přičemž počet akčních kusů nebo doba platnosti dané akce jsou vždy u příslušné akce uvedeny.

5. Pokud provozovatel provozuje v rámci e-shopu na www.magistra.cz akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, takové akční podmínky se vztahují i na zákazníkem vybrané rezervované zboží pouze v případě, pokud je takové zboží označeno „K rezervaci“.

III. Rezervace

1. Po vybrání zboží, které si spotřebitel rezervuje, vybírá lékárnu a vyplní veškeré potřebné údaje do rezervačního formuláře (zejména osobní údaje). V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko „Potvrdit rezervaci“. Tímto zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel poté zašle zákazníkovi potvrzení o přijetí rezervace.

2. Vybraná lékárna Magistra po zadání rezervace zákazníkem prověří dostupnost veškerého zboží a připraví rezervované zboží k výdeji. Lékárna Magistra pak zašle zákazníkovi prostřednictvím SMS a/nebo emailu a/nebo push notifikace potvrzení o tom, že je rezervované zboží na lékárně Magistra připraveno. Dříve, než bude zákazníkovi potvrzena tímto způsobem připravenost rezervovaného zboží, není možné zaručit dostupnost tohoto zboží ke koupi v zákazníkem vybrané lékárně Magistra a lékárna Magistra tak může odmítnout se zákazníkem uzavřít kupní smlouvu.

3. Rezervace zboží negarantuje jeho výdej v případě, že daný přípravek je v daný moment nedostupný v ČR.

4. Rezervace zboží je zdarma.

5. Lékárny Magistra zpracovávají a vyřizují rezervace v průběhu své otevírací doby (lze ověřit na www.magistra.cz).

6. Zboží bude na lékárně Magistra vybrané zákazníkem při rezervaci rezervované nejvýše po dobu 5 pracovních dní.

7. Před koupí rezervovaného zboží lékárna Magistra ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl. Bez tohoto ověření rezervace není možné kupní smlouvu na rezervované zboží uzavřít a zboží převzít.

8. Při splnění shora uvedených podmínek uzavře vybraná lékárna Magistra se zákazníkem (či se zákazníkem pověřenou osobou) kupní smlouvu na rezervované zboží. Bez úplného zaplacení kupní ceny není možné rezervované zboží převzít. Kupní cenu rezervovaného zboží na lékárně Magistra lze uhradit pouze způsoby, které jsou na vybrané lékárně Magistra možné.

9. Koupě rezervovaného zboží v lékárně Magistra je uskutečněna za cenu uvedenou v košíku v okamžiku rezervace, pokud jsou splněny všechny podmínky pro řádnou rezervaci dle těchto rezervačních podmínek, tj. zejména řádné provedení a dokončení rezervace zákazníkem a potvrzení rezervace lékárnou Magistra.

10. Lékárna Magistra je oprávněna v návaznosti na druh rezervace (množství zboží, výše kupní ceny atp.) dle svého uvážení ověřit rezervaci u zákazníka, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v rezervaci a zákazník je povinen rezervaci verifikovat. Pokud zákazník rezervaci neverifikuje, bude rezervace považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

11. Magistra lékárna v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí návrhu na rezervaci s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany zákazníka. Navržení změn, dodatků či odchylek zákazníkem po provedení rezervace považuje Magistra lékárna za podnět k dalšímu jednání o rezervaci. Magistra lékárna nenese žádnou odpovědnost za případné neprovedení rezervace ve smyslu změn zákazníka.

12. Magistra lékárna a Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit rezervaci zákazníka nebo rezervaci zrušit v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na www.magistra.cz anebo v případě zjevně mylné informace nebo technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení rezervace. Magistra lékárna je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout rezervaci nebo rezervaci zrušit rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.


IV. Zrušení či změna rezervace

1. Provedení rezervace je pro zákazníka nezávazné, zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit, a to osobně či telefonicky na lékárně Magistra, kterou zákazník vybral při rezervaci zboží. Změna rezervace je možná pouze osobně na lékárně Magistra, kterou zákazník vybral při rezervaci zboží. Za zrušení či změnu rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek. Před zrušením či změnou lékárna Magistra ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl.

2. Pokud se zákazník v době rezervace do vybrané lékárny Magistra nedostaví a zboží nezakoupí, bude rezervace automaticky zrušena. O zrušení rezervace bude zákazník informován e-mailem. Za zrušení rezervace není zákazníkovi účtován žádný poplatek.

3. Provozovatel či Magistra lékárna je dále oprávněna zrušit rezervaci v těchto případech:

a.) v případech uvedených v článku III. odst. 12 těchto rezervačních podmínek nebo
b.) v případě porušení těchto rezervačních podmínek zákazníkem.

IV. Reklamace zboží

1. Reklamace zboží, které bylo na základě rezervace zakoupeno v příslušné lékárně Magistra lékárně, se řídí podmínkami reklamace příslušné lékárny Magistra, kde bylo rezervované zboží zakoupeno, a dotčenými právními předpisy.

V. Závěrečná ustanovení

1. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných provozovatelem v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku provozovatele je provozovatel oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto rezervačních podmínek. Nové rezervační podmínky jsou účinné dnem jejich uveřejnění na webové stránce www.magistra.cz.

2. Kontrolními orgány jsou:

c.) příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
d.) Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů
e.) Státní ústav pro kontrolu léčiv.

3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje provozovatel, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv v lékárnách se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování lékáren, je lékárna Magistra.

4. Zákazník souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

5. Provozovatel je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

6. Zákazník zadáním rezervace potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto rezervačních podmínek, ustanovení rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit.

7. Právní vztahy a případné spory vznikající při rezervaci se řídí českým právem. Právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem, které nejsou výslovně upraveny v těchto rezervačních podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě zákazníka – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto rezervační podmínky nabývají účinnosti ode dne 6.1.2023

 

Zásady ochrany osobních údajů
PŘEDANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost Magistra a.s. se sídlem Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 248 01 011 používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti Magistra (dále „Magistra“) předávány používáním této webové stránky. Magistra se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů.
 
Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Magistra je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 30.8.2020
 
Správcem údajů je společnost Magistra a.s. se sídlem Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 248 01 011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16894 a dále v případě věrnostního programu „Magistra program více výhod“ provozovatel lékárny zařazené do sítě Magistra lékárny, kterou si vyberete jakožto „domovskou lékárnu“ v souladu s Všeobecnými podmínkami věrnostního programu „Magistra program více výhod“.
 
Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („Nařízení GDPR“).
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách www.magistra.cz (dále jen „Webové stránky”)
Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:
Jméno/Příjmení
Adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
Emailová adresa
Telefonní číslo
Další informace týkající se Vaší identifikace
Historii Vašich objednávek
Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)
 
Informace o Vašich návštěvách Webových stránek, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili, pro statistiku přístupů:

Cookies
Vaše IP adresy nemonitorujeme a neshromažďujeme.
 
Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace Vaší objednávky zboží.
Poskytování výhod v rámci věrnostního programu „Magistra Program více výhod“; 

Vaše údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům.

Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing.

Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).

Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Přímý Marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v souladu s recitálem č. 47 Nařízení GDPR a zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to buď na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu, který jste nám udělili
 
Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu. Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.
 
Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto Webové stránky poskytujeme „tak, jak jsou“. Užívání těchto Webových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné webové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na těchto Webových stránkách je na Vaše vlastní riziko.
Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

přesnost, ani úplnost materiálu zveřejněného na Webových stránkách;

dostupnost Webových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;

kompatibilitu Webových stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem; to, že Webové stránky nejsou infikovány virem.

Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.
 
Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.
 
Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.
 
Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:  

a) Právu přístupu ke svým osobním údajům, požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve Vámi stanoveném formátu.

b) Právu na opravu osobních údajů

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

c) Právu na výmaz (tzv. "právem být zapomenut")

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti.

d) Právu na omezení zpracování svých osobních údajů

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

e) Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

f) Právu na přenositelnost údajů

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát.

g) Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno. Souhlas můžete odvolat na info@magistra.cz nebo písmeně na adrese Magistra, a. s., Karlovo nám. 3, 120 00 Praha 2. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

h) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

ch) Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz